ינואר

פברואר

 

* הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.