איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל (להלן "האיגוד") מזמין בזאת ספקים בתחומים שונים להציע את מועמדותם להיכלל במאגר ספקים, לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים,  הפטורים ממכרז בהתאם לנוהל משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס׳ 8/2016.

נוהל מחייב בנושא מופיע באתר האינטרנט של האיגוד בכתובת https://www.sviva-sc.org.il

הגשת המועמדות להכללה במאגר תתבצע אך ורק באופן מקוון באמצעות מערכת רישום שניתן להגיע אליה  בקישור המוצב באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת הנ"ל וכן ישירות בכתובת האינטרנט הבאה: https://app.vendors.co.il/sviva-sc

תחומי השירות הנדרשים לאיגוד מופיעים בתחתית עמוד השער של מערכת הרישום.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של החברה  להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל  במאגר.

ניתן להגיש מועמדות להכללה במאגר עד ליום 11/6/2023 בחצות

 

הבהרות לתהליך הגשת מועמדות להכללה במאגר- המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל האיגוד בבקשה למתן הבהרות בקשר להצטרפות להיכלל במאגר ספקים. וזאת עד ליום 28.5.23. לאחר מועד זה יהא האיגוד רשאי שלא לענות לשאלות מציעים.

ניר סהר

מנכ"ל האיגודנוהל מציעים סופי לפרסום.pdf