התפלגות היקף הייצור והפליטות מתחנות הכוח בשטח האיגוד
בתרשימים הבאים מוצגת התפלגות היקף ייצור החשמל ופליטת המזהמים הסגולית (כלומר כמות המזהמים הנפלטת לכול מגווט"ש המיוצר ע"י התחנה) מתחנות הכוח "אורות רבין" ו"חגית" הנמצאות בשטח האיגוד. באתר "אורות רבין" בוצעה חלוקה בין יחידות ייצור 5 ו-6 אשר פועלות עם אמצעים להפחתת פליטות של חלקיקים, תחמוצות חנקן וגופרית דו-חמצנית לבין היחידות הישנות יותר 1-4 שפועלות רק עם אמצעים להפחתת חלקיקים. באתר חגית פועלות שש יחידות מחז"מים אשר שורפות גז טבעי מרבית השנה וסולר כגיבוי לצורך שמירה על כשירות ובזמן תקלה.

כושר ייצור החשמל, כלומר כמות החשמל המקסימלית המיוצרת בשעה, בתחנת הכוח "חגית" הוא כ-1,400 מגה וואט, ביחידות 1-4 ב"אורות רבין" כ-1,400 מגה וואט וביחידות 5-6 ב"אורות רבין" 1,150 מגה וואט. יכולת ייצור חשמל השנתית משתי תחנות כוח אלה ביחד(אורות רבין וחגית) הינה כ- 32 מליון מגווט"ש והיא מהווה כרבע מהיקף הייצור הקונבנציונלי בארץ (חח"י ויצרנים פרטיים) ו- 34% מכושר הייצור של חח"י. היחידות הפחמיות באורות רבין אשר היו אמורות להפסיק לפעול בתאריך 01/06/2022 המשיכו לעבוד על פי דרישת מנהל מערכת החשמל במתכונת "חירום" אך הן עדיין נדרשות לעבוד במינימום האפשרי מבחינה תפעולית ולצורך שמירה על שרידות מערכת החשמל.

מהתרשימים ניתן לראות כי המחז"מים באתר "חגית" ייצרו רק 59% מיכולת ייצור החשמל וסיפקו בשנת 2022 חשמל בהיקף של 38% בלבד מכלל יכולת הייצור השנתי באזור, זאת למרות שרמת פליטות המזהמים מיחידות אלה היא הנמוכה ביותר. יחידות 1-4 הפחמיות ב"אורות רבין" ייצרו חשמל בהיקף של 31% מיכולת הייצור שלהן אשר סיפקו 26% מכמות החשמל השנתית המיוצרת באזור. מנתון זה ניתן לראות כי היתה ירידה בהשוואה לשנת 2021 שבה יחידות מזהמות אלה סיפקו 33% מכמות החשמל השנתית המיוצרת באזור אך לא היתה ירידה משמעותית כפי שנדרש בהיתר הפליטה של אורות רבין.

תרשים 11. היקף ייצור שנתי בתחנות הכוח בשנת 2022 [מגווט"ש]

תרשים 11

תרשים 12. השוואה של אחוז הייצור השנתי מסך כל יכולת הייצור בשנת 2022 בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח בתחומי האיגוד.
תרשים 12


הפליטות הסגוליות של תחמוצות חנקן וגופרית דו-חמצנית מיחידות 1-4 גבוהה פי 10.5 ו-9 בהתאמה, מהפליטות ביחידות 5-6 שבהן יש מערכות לטיפול בפליטות, וגבוהה בסדרי גודל מהפליטות במחז"מים ב"חגית" השורפים גז טבעי. כמו כן, רמת הפליטה הסגולית של חלקיקים ביחידות 1-4 גבוהה בסדר גודל מהפליטות ביחידות 5-6 ומהיחידות בחגית.

תרשים 13. השוואה של פליטה סגולית ממוצעת בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח בתחומי האיגוד לשנת 2022

תרשים 13

תרשים 14. השוואה סגולית ממוצעת של חלקיקים בין יחידות הייצור השונות בתחנת הכוח בתחומי האיגוד לשנת 2022

תרשים 14