תחנת הכוח אורות רבין

איור 1. תחנת הכוח אורות רבין בחדרה

איור 1 - אורות רבין


 

תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה כוללת שש יחידות ייצור חשמל קיטוריות מוסקות בפחם - יחידות מס' 1 עד 6. יחידות 1-4 הוקמו בין השנים 1981-1984. יחידות מס' 1 ו-2 מחוברות לארובה הדרומית, ויחידות מס' 3 ו-4 מחוברות לארובה השנייה מדרום. יחידות  5 ו-6  הוקמו בין השנים 1995-1996 וחוברו לארובה השלישית הגבוהה. בכול אחת מיחידות הייצור 1-6 הותקנו אמצעי הפחתת פליטות חלקיקים הנקראים משקעים אלקטרוסטטיים, בעת הקמתן.

הארובה הרביעית, הצפונית ביותר, הוקמה והופעלה במסגרת התכנית הלאומית להפחתת פליטות מיחידות 5 ו-6. התוכנית כללה הקמת שני סולקנים ((FGD לשטיפת גזי גופרית דו חמצנית מגזי הפליטה של היחידות ע"י תרחיף מימי של אבן גיר, וכן בניית שני מתקני SCR להפחתת פליטות תחמוצות חנקן. הגזים, לאחר סילוק גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן, נפלטים לאוויר דרך הארובה הרביעית כשהם רטובים ואילו הארובה השלישית (הגבוהה) אינה פעילה ומשמשת רק כארובת מעקף. הגזים מועברים לארובה זו במצבים הבאים: במהלך כיבוי או התנעה של יחידות 5 ו-6, במהלך עבודות תחזוקה או בזמן תקלה של הסולקנים של יחידות 5 או 6. 

טבלה 1. נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין

שם יחידת ייצור

הספק  מרבי ליחידת יצור חשמל (מגוואט)

ארובה

גובה הארובה

(מטר)

יחידה 1

360

דרומית (12)

250

יחידה 2

360

יחידה 3

360

מרכזית נמוכה (34)

250

יחידה 4

360

יחידה 5

570

צפונית (חדשה) (5 ו- 6) (*)

מרכזית גבוהה – מעקף (56) (**)

250

300

יחידה 6

570

סה"כ

2,580 מגוואט הספק מותקן

4 ארובות

 

 

(*) לאחר הפעלת הסולקנים (FGD), גזי הפליטה מיח' 5 ו-6 מועברים לארובה הצפונית החדשה הכוללת שתי ארובות פנימיות, ארובה פנימית לכל אחת מהיחידות.

(**) ארובה זאת מוגדרת כארובת מעקף והיא אינה פעילה בשגרה. גזי הפליטה נפלטים דרך ארובה זו בזמן  תקלה, תחזוקת הסולקנים, הנעות והדממות.

אי עמידה בהיתר פליטה - המשך פעילות יחידות 1-4

חברת החשמל ממשיכה להפעיל את יחידות 1-4 ברציפות לאחר חודש יוני 2022 בניגוד לתנאי היתר הפליטה הקיים שתוקפו יסתיים בחודש ספטמבר 2023 ובניגוד להחלטת ממשלה 4080 . בהחלטת הממשלה נקבעו לוחות זמנים, כך שהיחידה הראשונה לייצור חשמל במחזור משולב בגז טבעי (מחז"מ), תופעל מיוני 2022 ובמקביל לכך יחידות הייצור הפחמיות 1-4 יפסיקו לפעול במועד זה. יחידות 1-4 הן יחידות ישנות, המופעלות בפחם, בעלות נצילות נמוכה, שלא הותקנו בהם מתקנים להפחתת פליטות מזהמים לאוויר. יחידות אלה אינן עומדות בדרישות BAT וכתוצאה מכך תחנת הכוח אורות רבין הינה מקור זיהום האוויר הגדול ביותר בארץ.

המשך הפעלת יחידות 1-4 מיוני 2022 מתבסס על סעיף 4 (ה) בהיתר הפליטה המאפשר המשך הפעלת יחידות ייצור 1-4 במצבי חירום הבאים: מצב חירום במשק החשמל, מצב חירום במשק הגז או בעת הפסקה מתוכננת של אספקת גז טבעי למשק החשמל.

עיכובים חוזרים ונשנים בלוחות הזמנים של התחלת הפעלת מחז"מים 70-80 שמטרת הקמתם היתה לשחלף את יחידות 1-4 גרמו לחברת נגה לדרוש את המשך הפעלת יחידות 1-4 בטענה למצב חירום במשק החשמל. חברת נגה הינה החברה האחראית על ניהול, תכנון ופיתוח מערכת החשמל בישראל, ובכלל זה קביעת תמהיל הדלקים ביחידות הייצור השונות. לטענת חברת נגה העדר ייצור אנרגיה באתר אורות רבין שנובע מעיכוב בהפעלת המחז"מים עלול לגרום לעלטה מקומית או ארצית ולפגוע באמינות אספקת החשמל וסיכון לשרידות המערכת גם אם קיימת רזרבה גבוהה של ייצור חשמל ברמה הארצית, ועל אחת כמה וכמה כאשר הרזרבה הארצית נמוכה.

מאחר והיתר הפליטה הנוכחי מסתיים בספטמבר 2023 , חח"י הגישה בקשה לחידוש היתר הפליטה. בבקשה זו נרשם כי במצב עתידי יחידות 1-4 יוכנסו למתכונת שימור כלומר היחידות יפעלו במשך מספר שעות מצומצם בשנה בכדי לשמור על יכולת פעילותם בשעת חירום. לצורך הפעלתם בעת חרום נדרשות שתי הפעלות כשירות לכל יחידה במשך 5 ימים לפחות בכל הפעלה שהם 240 שעות. מדובר בהפעלה מצטברת של ארבעת היחידות במשך לפחות 960 שעות כל שנה ללא מתקני הפחתת פליטות, אשר מהווים כ- 11% מהשעות בכל שנה (בהנחה שאין תקלות בעת פעולת הכשירות) שבהם לא ניתן לאכוף עמידה בתקני הפליטה.

כתגובה לכך, האיגוד העביר למשרד להגנת הסביבה מסמך מפורט ובו דרישה שלא לחדש את היתר הפליטה של יחידות 1-4 ולהביא לגריטת יחידות 1-4 . כמו כן האיגוד סבור כי בבקשה לחידוש ההיתר ישנם כשלים מהותיים וחוסר מידע עקרוני.

להמשך ייצור החשמל באמצעות פחם ישנה השפעה סביבתית ובריאותית אך גם השפעה משמעותית על עליית תעריף החשמל בשנת 2023.

מחז"מים 70-80

הקמת שתי יחידות ייצור מסוג מחז"ם (יחידות 80-70) בסמוך לגדר הצפונית בשטח אורות רבין מתבצעת בהתאם להחלטת ממשלה 3859 - רפורמה במשק החשמל, סעיף 5 (ג) ולהחלטת ממשלה 4080 "הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 4-1 בתחנת הכוח אורות רבין". יחידות אלו אשר יופעלו באמצעות גז טבעי וסולר כדלק גיבוי, מתוכננות לייצר כ- 1200 מגוואט חשמל.

המחז"ם הינו מערכת ייצור חשמל בטורבינה גזית וטורבינה קיטורית במעגל אנרגיה משותף. גזי שריפה מגז טבעי יסובבו טורבינה גזית. גזי השריפה שיפלטו מהטורבינה הגזית ינוצלו ליצירת קיטור שיסובב את הטורבינה הקיטורית. גזי השריפה יפלטו דרך ארובה בגובה של כ-80 מ' לאחר ייצור הקיטור. טורבינת הגז וטורבינת הקיטור מניעות בו זמנית גנראטור לייצור חשמל במחזור משולב חד צירי. הקיטור מקורר באמצעות מי ים המקוררים במגדלי קירור אשר יגרום לפלומה ויזואלית. תהליך זה מביא לניצולת אנרגטית גבוהה - הגדלת כושר ייצור החשמל ולהפחתת זיהום האוויר ביחס ליחידות הפחמיות.

המחז"מים יחוברו אל קווי המתח הגבוה הקיימים הנקראים מסדר 161 ק"ו אשר גם יחידות 1-4 מחוברים אליהם. חיבור המחז"מים לקווים אלה נועד כדי להחליף בעתיד את יחידות 1-4 הפחמיות ביחידות ייצור חשמל חדשות ויעילות יותר הפועלות על גז טבעי וכדי לחסוך בהקמת תשתית של קווי מתח חדשים.

ב-10 במאי 2022 התקיים דיון בוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל בנושא סגירת התחנות הפחמיות, ובו אמרו נציגי חח"י כי ההפעלה המסחרית של היחידה הראשונה (יחידה 70) תחל באפריל 2023, וההפעלה המסחרית של היחידה השנייה (יחידה 80) תחל בינואר 2024. עם זאת, על פי עדכון של רשות החשמל מדצמבר 2022, ההפעלה המסחרית של היחידה הראשונה (יחידה 70) תדחה ליולי 2023 . בתחילת 2023 התקבלה הודעה מחברת חשמל על דחיה נוספת בהפעלה מסחרית של היחידה הראשונה לסוף שנת 2023.

חברת חשמל טוענת כי הסיבות העיקריות לעיכובים בלוחות הזמנים של הפעלת מחז"מים 70-80 הם: מגיפת הקורונה בשנים 2020-2021 אשר גרמה לעיכוב באספקת הציוד בשל בעיות השינוע באוניות ; ודרישה של חברת GE הודיעה על תקלה בייצור הטורבינות הדורשות החזרת הטורבינה לתיקון בחו"ל (recall).

ייצור חשמל, צריכת פחם ואיכותו

בשנת 2022 חלה עליה של 15% בהיקף ייצור החשמל וצריכת הפחם באתר "אורות רבין" לעומת שנת 2021. עליה זו נובעת מהגדלת ייצור החשמל בפחם ביחידות (עלייה של כ 20% בצריכת הפחם) ביחידות 5-6 שבהם מותקנים אמצעי הפחתת פליטות. ביחידות 1-4 הישנות והמזהמות נמשכת מגמת הירידה בייצור החשמל ובצריכת הפחם.

מהתרשים הבא ניתן לראות כי החל משנת 2012 (למעט השנים 2016-2017), נשמרת מגמת הירידה בייצור החשמל וצריכת הפחם באתר "אורות רבין". הירידה נובעת ממדיניות של הפחתת השימוש בפחם ומתן עדיפות לייצור חשמל בתחנות כוח המוסקות בגז טבעי ובשנים האחרונות גם עקב עליה בהיקף ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. נזכיר כי בשנים 2016 ו-2017 שתי יחידות הייצור הגדולות 5 ו-6 היו מודממות לסירוגין לצורך התקנת האמצעים להפחתת הפליטות והן חזרו לפעול יחד ברציפות רק במחצית השנייה של שנת 2017.

המדיניות לשנים הקרובות היא הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל בשגרה והשארת היחידות כשירות עם יכולת לייצר בפחם בשעת חירום. יישום המדיניות היא ע"י הקמת מחז"מים המייצרים חשמל בגז טבעי באתר אורות רבין שיחליפו את יחידות 1-4 הפחמיות וביצוע הסבה של יחידות 5-6 לגז טבעי תוך שמירת היכולת שלהם לייצר חשמל גז בפחם, כלומר הוספת מבערים חדשים בתוך היחידות למבערים השורפים גז טבעי.

תרשים 1. ייצור חשמל וצריכת פחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בין השנים 2004-2022

תרשים 1


תכולת הגופרית בפחם

יחידות 5 ו-6: החל משנת 2018 הוסרו ההגבלות על תכולת הגופרית בפחם שנצרך ביח' 5 ו-6, בעקבות הפעלת הסולקנים להפחתת גופרית דו חמצנית (SO2) מגזי הפליטה של יחידות אלה. במקום דרישה זו הוחמרה הדרישה לעמוד בערך פליטה מרבי של 150 מ"ג/מק"ת בממוצע יממתי לעומת ערך הפליטה הקודם ללא סולקנים שעמד על 1,380 מ"ג/מק"ת.  מהטבלה שלהלן ניתן לראות כי בשנת 2022 נעשה שימוש בפחם בעל תכולת גופרית מרבית של 0.7%.

יחידות 1-4: בשנת 2022 חלה עליה קטנה בתכולת הגופרית הממוצעת בפחם שנצרך ביחידות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין ביחס לשנת 2021. החל משנת 2017 הוחמרה הדרישה לתכולה מרבית של גופרית בפחם של עד 0.60% משקלי בכל עת לעומת הדרישה הקודמת לתכולת גופרית מרבית של עד 0.69%. בנוסף נשארה הדרישה של תכולת גופרית שנתית ממוצעת של 0.43% ביחידות 1 עד 4. בהתאם לנתונים בטבלה מס' 24, הייתה עמידה בדרישות היתר הפליטה.

טבלה 24. מגמת צריכת הפחם בתחנת הכוח "אורות רבין"

טבלה 24

תכולת אפר בפחם

היתר הפליטה דורש תכולת אפר מרבית של 13% משקלי בממוצע שנתי. בהתאם לתרשים מס' 28 להלן, בשנת 2022 תחנת הכוח עמדה בסף ההגבלה הנדרשת לתכולת האפר בפחם. אחוז האפר בממוצע משוקלל שנתי ב-2022 היה 10.5%, המהווה עליה של 10% לעומת 2021. סל הפחמים ממשיך להתבסס על שלושה מקורות מהם מייבאים פחם: רוסיה, דרום אפריקה וקולומביה, כאשר הפחם הקולומביאני הינו בעל תכולת האפר הנמוכה ביותר (6-9%) אחריו הרוסי ואילו הדרום אפריקאי הוא בעל תכולת האפר הגבוהה ביותר. תכולת האפר ממוצעת שנתית תלויה בהרכב סל הפחמים המיובא לארץ. כתוצאה מהמלחמה המתחוללת באירופה (רוסיה-אוקראינה) השתנה השוק העולמי של סחר בפחם. שינויים אלה גרמו לירידה באספקת פחם רוסי ורכש של פחמים חלופיים בדגש על תכולת גופרית נמוכה ככל האפשר יחד עם עמידה בדרישות נוספות של חח"י לרבות אחוז האפר.

תרשים 28. תכולת אפר בפחם הנצרך בתחנת הכוח אורות רבין

תרשים 28


 

מגמות הפחתה במקור של פליטות המזהמים מתחנת הכוח אורות רבין

בשנת 2022 חלה עליה בהיקף ייצור החשמל מכלל יחידות הייצור באורות רבין, עם זאת חלה ירידה בסך הפליטות של המזהמים לסביבה דרך הארובות ביחס לשנת 2021 (לרבות פליטות בתקלה, הנעות והדממות) כפי שניתן לראות בתרשים להלן. לאחר ביצוע בחינה של נתוני הפליטה בתחנת הכוח אורות רבין בחלוקה בין יחידות 1-4 הישנות ויחידות 5-6 המפורטת בטבלאות עולות המסקנות הבאות:

 1. ביחידות הייצור 1-4 הוותיקות הייתה ירידה של כ- 2,700 שעות ייצור (שווה ערך ל- 110 ימי ייצור) ביחס לשנת 2021 וירידה של 7,700 שעות ייצור ביחס לשנת 2020 .
 2. הירידה במספר שעות הייצור נובעת מקיזוז ימי עבודה ביחידות 1-4 כפי שנדרש בהיתר הפליטה במחצית הראשונה של השנה. במחצית השניה של שנת 2022 היחידות אמנם היו אמורות להפסיק לעבוד באופן שוטף אך המשיכו לפעול ע"פ דרישת חברת נגה במתכונת "חירום" כלומר רק במינימום ההכרחי. בפועל, במחצית השניה של שנת 2022 תמיד עבדה יחידה אחת ובימים שבהם היה שיא בצריכת החשמל בחודשים יולי-אוגוסט או באוקטובר כאשר אסדות הגז היו בתחזוקה הודלקו יחידות נוספות לפי הצורך.
 3. כמות הפחם שנצרכה ביחידות 1-4 ירדה ב- 11.5% בדומה לאחוז הירידה בהיקף ייצור החשמל.
 4. הירידה המשמעותית בצריכת הפחם ובהיקף ייצור החשמל ביחידות 1-4 השפיעו על כלל פליטות המזהמים מהארובות כולל הפליטות בזמן הנעה והדממה: כמות תחמוצות הגופרית ירדה ב- 9.3% , כמות תחמוצות החנקן ירדה ב- 6.4%  וכמות החלקיקים ירדה בכמעט 9%. עם זאת, הפחתת הפליטות שהתרחשה בפועל בשנת 2022 הינה זניחה ביחס לפליטות הצפויות במידה והיחידות היו מפסיקות את הפעילות השוטפת ועוברות לעבוד במתכונות של שימור – אם היחידות היו עוברות לשימור בתאריך 1/6/2022 , כפי שנקבע בהיתר הפליטה ירידה של כ- 50% בפליטות הגזים המזהמים לסביבה ביחס לשנה הקודמת.
 5. ביחידות 5-6 חלה עליה משמעותית של כ- 20% בהיקף ייצור החשמל וצריכת הפחם אשר גרמו לעליה בהיקף פליטות המזהמים מארובות של יחידות אלה. עם זאת, בארובות אלה מותקנים סולקנים והפליטות מיחידות 5-6 קטנות בסדר גודל מהפליטות של יחידות 1-4.
 6. הירידה בפליטות מכלל הארובות בתחנת הכח אורות רבין ביחס לשנה הקודמת היתה מתונה יותר מהירידה בפליטות ביחידות 1-4 ובסך הכל מכלל הארובות היתה ירידה של  7.4% בפליטות גופרית דו-חמצנית, 4% בתחמוצות חנקן ו- 5.3% בפליטות חלקיקים

המסקנה העיקרית הינה שההשפעה העיקרית על הפחתת הפליטות בשנת 2022 הינה מיחידות 1-4 בדומה לשנה הקודמת. דרישת האיגוד והגופים הסביבתיים להפחתת הייצור בפחם ועמידה בדרישות היתר הפליטה  תרמה להמשך המגמה של הפחתת פליטות מזהמים ביחס לשנים קודמות. אך עם זאת, כאמור ניכרת עלייה בצריכת הפחם בתחנת הכוח אורות רבין.

תרשים פליטת מזהמים מארובות של יחידות 1-6 בתחנת הכוח "אורות רבין"  בשנים 2012-2022 בעבודה שגרתית

פליטת מזהמים מאורות רבין

 

טבלה. ריכוז נתוני ייצור חשמל, צריכת פחם ופליטות מזהמים ביחידות 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין"

(בעבודה שגרתית) בין השנים 2019-2022

יחידות

 1-4

שנה

 

2019

2020

2021

2022

היקף ייצור חשמל

% שינוי ביחס לשנה קודמת

-18.4%

-1.5%

-20.6%

-10.9%

שעות ייצור

% שינוי ביחס לשנה קודמת

-21.5%

15.5%

-18.0%

-11.6%

עומס ממוצע

 

232.3

198.2

191.9

193.3

צריכת פחם

% שינוי ביחס לשנה קודמת

-18.4%

0.1%

-19.2%

-11.5%

SO2

[טון/שנה]

16,644.1

13,887.1

12,436.3

11,276.1

SO2

% שינוי ביחס לשנה קודמת

-16.4%

-16.6%

-10.4%

-9.3%

NOx

[טון/שנה]

21,194.0

20,878.5

15,924.2

14,912.9

NOx

% שינוי ביחס לשנה קודמת

-22.3%

-1.5%

-23.7%

-6.4%

PM

[טון/שנה]

635.8

641.3

452.1

412.1

PM

% שינוי ביחס לשנה קודמת

-4.8%

0.9%

-29.5%

-8.8%

 

 

טבלה. פליטות מזהמים ביחידות 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" (בעבודה שגרתית ותהליכי הנעה והדממה) ביחס לפליטות הצפויות במידה והיחידות היו נכנסות לשימור בתאריך 1/6/22

יחידות 1-4

 

 

כלל פליטות בפועל בשנת 2022

הערכת הפליטות בשנת 2022 אם יחידות 1-4 נכנסות לשימור בתאריך 1.6.22

תוספת הפליטות בשנת 2022 עקב אי עמידה ביתר הפליטה (מאחר ויחידות 1-4 לא נכנסו לשימור בתאריך 1.6.22)

תוספת הפליטות ביחס לפליטות בפועל

SO2

[טון/שנה]

11,480.9

6,265.3

5,215.6

45%

NOx

[טון/שנה]

15,220.7

7,910.5

7,310.2

48%

PM

[טון/שנה]

431.8

344.2

87.6

20%

 

 

טבלה. ריכוז נתוני ייצור חשמל, צריכת פחם ופליטות מזהמים ביחידות 5-6 בתחנת הכוח "אורות רבין"

(בעבודה שגרתית) בין השנים 2019-2022

יחידות

 5-6

שנה

 

2019

2020

2021

2022

היקף ייצור חשמל

% שינוי ביחס לשנה קודמת

16.6%

-29.3%

-7.4%

18.7%

שעות ייצור

% שינוי ביחס לשנה קודמת

11.4%

-16.5%

-2.0%

21.8%

עומס ממוצע

 

430.3

364.2

344.2

335.4

צריכת פחם

% שינוי ביחס לשנה קודמת

17.4%

-28.3%

-6.4%

17.4%

SO2

[טון/שנה]

2,485.6

1,692.0

1,518.8

1,608.4

SO2

% שינוי ביחס לשנה קודמת

18.3%

-31.9%

-10.2%

5.9%

NOx

[טון/שנה]

2,840.0

1,909.0

1,547.2

1,856.3

NOx

% שינוי ביחס לשנה קודמת

31.3%

-32.8%

-19.0%

20.0%

PM

[טון/שנה]

91.4

64.0

55.8

68.4

PM

% שינוי ביחס לשנה קודמת

-13.8%

-30.0%

-12.8%

22.6%

 

פיקוח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 2022

האיגוד מפקח על תוצאות הניטור הרציף בארובות תחנת הכוח, לשם בדיקת עמידתה בדרישות היתר הפליטה שנמסר לחברת חשמל ע"י המשרד להגנת הסביבה לחברת החשמל בתאריך 30/09/2016.

המזהמים העיקרים הנפלטים מהארובות בתחנת הכוח, עליהם מתקיים מעקב רציף ע"י האיגוד הם: תחמוצות חנקן, גופרית דו חמצנית וחלקיקים. ריכוז תחמוצות חנקן הנפלטים בארובה הינו כתלות בתכולת החנקן בפחם הנשרף, בטמפרטורת הבעירה וביעילות אמצעי הפחתת המזהם שהופעלו ביחידות 5 ו-6. ריכוז הגופרית הדו חמצנית הוא כתלות בתכולת הגופרית בפחם ויעילות המערכות להפחתת המזהם שהורכבו גם הם ביחידות 5 ו-6. ריכוז החלקיקים הנפלטים הינו כתלות בתכולת האפר בפחם הנשרף וביעילות אמצעי ההפחתה (משקעים אלקטרוסטטיים). נתוני פליטה מארובות "אורות רבין" מתקבלים בזמן אמת, כל חמש דקות, במרכז הבקרה באיגוד, ממדי הניטור הרציפים המותקנים בארובות עפ"י דרישת היתר הפליטה. פרט לריכוזי המזהמים מתקבלים באיגוד פרמטרים תפעוליים נוספים כגון עומס היחידות, כמות הפחם המוזן לדוודים, נפח גזי הפליטה, טמפרטורה בארובה, אחוז חמצן ולחות של גזי הפליטה ועוד. נתוני הניטור הרציף של ריכוזי המזהמים בארובות מתקבלים באיגוד כערכים מנורמלים.

על מנת לייעל את הבקרה והפיקוח על נתוני תחנות הכוח, האיגוד רכש מערכת חדשה בשם PI Predictive) Insights), שהינה בעלת יכולת איסוף, ניתוח והצגה בזמן אמת לכמויות גדולות של נתונים וכפועל יוצא להוציא התראות על תקלות וחריגות בנתונים.

ערכי הפליטה המותרים ע"פ היתר הפליטה בארובות של יחידות ייצור 1-4 ושל ארובות 5-6 מפורטים בטבלה הבאה.

טבלה 3. ערכי פליטה מרביים עפ"י דרישות היתר הפליטה, לאחר יישום תכנית הפחתת פליטות ביחידות ייצור 5 ו-6 (ארובה החדשה) בתחנת הכוח "אורות רבין"

מזהם

יחידות 1-4 [מ"ג/מק"ת]

יחידות 5 ו-6 [מ"ג/מק"ת]

גופרית דו- חמצנית

1,380

150

תחמוצות חנקן

1,300

150

חלקיקים

50

20 (החל משנת 2018)

 

תוצאות הניטור הרציף יחשבו כעומדות בערכי הפליטה המרביים כאשר במדידה רציפה שנעשתה בשעות הפעלה של יחידת ייצור חשמל התקיימו תנאים אלה:

 • ממוצע תקף של כל מדידות הניטור במשך יממה אינו עולה על ערכי הפליטה.
 • מממוצע שעתי תקף של מדידות הניטור אינו עולה על פי שניים מערכי הפליטה שנקבעו.

"ממוצע תקף" הינו הריכוז הממוצע שנמדד בארובה בהפחתה של רווח בר סמך. "רווח בר סמך" הינו ערך סטטיסטי המייצג את אי הוודאות של מדידה ומחושב כ- 30% מערך הפליטה של חלקיקים ו- 20% מערך הפליטה של תחמוצות חנקן ושל גופרית דו חמצנית. הערך המתקבל למעשה מגדיר טווח סביב התוצאה המתקבלת בניטור הרציף אשר בתוכו נמצא "הריכוז האמיתי" של המזהם בארובה בהסתברות של 95%. על כן מבצעים את ההשוואה של הריכוז הנמוך ביותר בטווח אל מול תקן הפליטה.

עם זאת, היתר הפליטה מאפשר חריגה מערכי הפליטה הנ"ל במקרים הבאים:

 • בעת תקלה באמצעי טיפול שניוני בגזי פליטה שהותקנו, עד 120 שעות לשנה.
 • בעת תקלה ביחידת ייצור.
 • בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור.
 • בעת ביצוע בדיקות קבלה לאמצעים חדשים להפחתת פליטות מזהמי אוויר וציוד חדש ביחידת ייצור.
 • בזמן ביצוע בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תכנית שאושרה מראש.
 • ביחידות 1-4 מותרות חריגה בריכוז החלקיקים של 5% מכלל הממוצעים השעתיים במהלך שנה.

בטבלאות ובגרפים להלן מרוכזים הערכים המירביים של המזהמים: חלקיקים, תחמוצות חנקן וגופרית דו חמצנית שנמדדו בניטור הרציף בכלל הארובות של תחנת הכוח אורות רבין. הערכים המוצגים כוללים ריכוזים גבוהים שהתקבלו עקב תקלות אך אינם כוללים את הערכים שהתקבלו בזמני הנעה והדממה. הסברים על החריגות מרוכזים בפרק "סיכום תוצאות הניטור הרציף".

טבלה4 . סיכום ריכוז שעתי מרבי (לאחר הורדת רווח בר סמך) של גופרית דו-חמצנית ((SO2, מכלל הארובות בתחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 2022

ארובה חדשה
יחידה 6

ארובה חדשה
יחידה 5

ארובה אמצעית
 (34)

ארובה דרומית
 (12)

חודש

90

109

1,107

981

ינואר

117

124

1,111

918

פברואר

109

126

1,077

934

מרץ

107

112

0

867

אפריל

256

198

0

815

מאי

109

97

290

549

יוני

166

117

582

522

יולי

96

113

993

671

אוגוסט

79

121

1,027

660

ספטמבר

211

85

843

513

אוקטובר

91

109

1,066

483

נובמבר

85

130

820

496

דצמבר

256

198

1,111

981

ערך מרבי

300

300

2,760

2,760

תקן

 

תרשים 3. ריכוז שעתי מירבי של גופרית דו-חמצנית (SO2) מארובות אורות רבין לשנת 2022

תרשים 3


 

טבלה 5. סיכום ריכוז יממתי מרבי (לאחר הורדת רווח בר סמך) של גופרית דו-חמצנית (SO2) מארובות תחנת הכוח אורות רבין לשנת 2022

ארובה חדשה
יחידה 6

ארובה חדשה
יחידה 5

ארובה אמצעית
 (34)

ארובה דרומית
 (12)

חודש

66

75

943

887

ינואר

75

91

976

794

פברואר

73

82

921

799

מרץ

74

86

0

668

אפריל

72

79

0

712

מאי

77

74

0

463

יוני

74

73

543

447

יולי

72

74

950

636

אוגוסט

62

69

906

604

ספטמבר

49

67

614

349

אוקטובר

72

84

986

462

נובמבר

71

72

685

473

דצמבר

77

91

986

887

ערך מרבי

150

150

1,380

1,380

תקן

 

תרשים 26. ריכוז יממתי מירבי של גופרית דו-חמצנית (SO2) מארובות אורות רבין לשנת 2022

תרשים 26

 

טבלה6 . סיכום ריכוז שעתי מרבי (לאחר הפחתת רווח בר סמך) של תחמוצות חנקן (NO) מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת 2022

טבלה 6


תרשים 4. ריכוז שעתי מרבי של תחמוצות חנקן (NO) מארובות תחנת הכוח אורות רבין לשנת 2022
תרשים 4

טבלה7 . סיכום ריכוז יממתי מרבי (לאחר הפחתת רווח בר סמך) של תחמוצות חנקן (NO) מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת 2022

טבלה 7

תרשים 5. ריכוז יממתי מרבי של תחמוצות חנקן (NO) מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת 2022

תרשים 5


טבלה8 . סיכום ריכוז שעתי מרבי (לאחר הפחתת רווח בר סמך) של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת 2022
טבלה 8


תרשים 6. ריכוז שעתי מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת 2022
תרשים 6

טבלה 9. סיכום ריכוז יממתי מרבי (לאחר הפחתת רווח בר סמך) של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" משנת 2022
טבלה 9

תרשים 7. ריכוז יממתי מרבי של חלקיקים מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" לשנת 2022
תרשים 7


 

סיכום תוצאות הניטור הרציף

כאמור, הוראות היתר הפליטה מאפשרות חריגה מערכי הפליטה במקרים של תקלה באמצעי טיפול בגזי פליטה, עד 120 שעות לשנה; בעת תקלה ביחידת ייצור; בזמני הנעה והדממה של יחידת ייצור; בעת ביצוע בדיקות קבלה לאמצעים חדשים להפחתת פליטות מזהמי אוויר וציוד חדש ביחידת ייצור; ובזמן ביצוע בדיקות כיול, בדיקות כשירות, תחזוקה מונעת וכדומה על פי תכנית שאושרה מראש.

חריגות ביחידות 1-4

בנוסף להחרגות המפורטות לעיל, ביחידות 1-4, מותרת חריגה שעתית מריכוז חלקיקים של פי שניים מערך הפליטה (100 מ"ג/מק"ת) של 5% מכלל הממוצעים השעתיים במהלך שנה אחת.

בטבלאות הבאות מפורטות כל החריגות השעתיות והיממתיות שהתרחשו במהלך שנת 2022 בריכוז החלקיקים בארובות 12 ו-34. הטבלה אינה כוללת ריכוזים חריגים שהתקבלו בזמן הנעה או הדממה של יחידה. 

בארובה 12 נרשמו 2 חריגות שעתיות בריכוז החלקיקים מערך הפליטה השעתי וחריגה יממתית אחת (ריכוז של 75.2 מ"ג למק"ת בתאריך 23/7/22). החריגה היממתית נגרמה במהלך הנעה ארוכה של יחידה 2 לאחר שיפוץ היחידה ועד הכנסת מערכת הזרקת גופרית לעבודה. ההנעה  מספר שעות החריגה השעתיות מסה"כ שעות התפעול השנתי של היחידות, מהווה כ-0.02%. ערך זה נמוך מאד יחסית ל-5% מהזמן המותרים  על כן, בסעיף זה לא נרשמה חריגה מדרישות היתר.

בארובה 34 נרשמה 18 חריגות בממוצע שעתי ו- 3 חריגות יממתיות. רוב החריגות התרחשו בחודש דצמבר עקב תקלה במערכת הזרקת גופרית ביחידה 3. בתאריך 26.12.22 החלה עליה בריכוז החלקיקים ביחידה 3 עקב תקלה במערכת הזרקת גופרית בזמן ארוע גשם. לאור הצפי שתיקון התקלה לא יושלם בפרק הזמן המותר עפ"י  היתר הפליטה (עד 30 שעות מתחילת התקלה), חברת נגה ביקשה מחח"י להמשיך ולהפעיל את יחידה 3 במצבה האמור, וכן שלחה הודעה לפיה יחידה 3 תמשיך לעבוד במצב תקלה עד הפעלת יחידה 4 והתייצבותה ברשת. חח"י שלחה את ההודעה לממונה במשרד להג"ס, וכן השלימה נתונים נוספים עפ"י בקשת הממונה. בתאריך 27.12.2022 בשעה 10:01 בבוקר, התקבל אישור הממונה להפעלת היחידה בתקלה למשך 72 שעות. בתאריך 28.12.22 בשעות הצהריים סונכרנה יחידה 4 ולאחר התייצבותה בשעות הערב הופסקה יחידה 3.

פרט לחריגות בחלקיקים, במהלך שנת 2021 לא נרשמו חריגות בריכוזי הגופרית הדו חמצנית ובריכוזי תחמוצות חנקן בארובות של יחידות 1-4.

טבלה. פירוט אירועי חריגות בריכוז החלקיקים בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 2022. תקן ממוצע שעתי 100 מ"ג/מק"ת

ארובה

מזהם

תאריך ושעה

ריכוז מזהם לאחר הפחתת רב"ס  מ"ג/מק"ת

סיבה

12

חלקיקים

07/04/2022 19:00

102

הנעה של מניפות יונקות ולוחצות ביחידה 2 (יחידה מופסקת) לטובת בדיקת תקינות ואיזון

12

חלקיקים

23/07/2022 19:00

124

הנעה ארוכה מהמותר של יחידה 2 ; חריגות עד הכנסת מערכת הזרקת גופרית לעבודה

34

חלקיקים

18/01/2022 11:00

103

הנעת מניפות ביחידה 3 (יחידה מופסקת)

34

חלקיקים

28/01/2022 06:00

106

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 3

34

חלקיקים

28/01/2022 07:00

110

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 3

34

חלקיקים

28/01/2022 08:00

115

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 3

34

חלקיקים

28/01/2022 09:00

117

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 3

34

חלקיקים

13/03/2022 00:00

174

לא ידוע

34

חלקיקים

20/04/2022 09:00

108

הפעלת מערכת אפר ביחידה 3 (יחידה מופסקת)

34

חלקיקים

15/11/2022 17:00

125

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

16/11/2022 17:00

103

יחידה 3 בעומס גבוה, ללא תקלה

34

חלקיקים

25/11/2022 03:00

146

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

14/12/2022 19:00

128

לא ידוע

34

חלקיקים

25/12/2022 14:00

135

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

25/12/2022 15:00

110

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

25/12/2022 18:00

103

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

26/12/2022 13:00

122

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

26/12/2022 14:00

106

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

27/12/2022 13:00

225

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

27/12/2022 14:00

159

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

 

 

טבלה. פירוט אירועי חריגות בריכוז החלקיקים בארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 2022. תקן ממוצע יממתי 50 מ"ג/מק"ת

ארובה

מזהם

תאריך

ריכוז מזהם לאחר הפחתת רב"ס  מ"ג/מק"ת

סיבה

12

חלקיקים

23/07/2022

75.2

הנעה ארוכה מהמותר של יחידה 2 ; חריגות עד הכנסת מערכת הזרקת גופרית לעבודה

34

חלקיקים

28/01/2022

52.2

תקלה במערכת הזרקת גופרית יחידה 3

34

חלקיקים

25/12/2022

53.2

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

34

חלקיקים

26/12/2022

60.7

תקלה במשקע אלקטרוסטטי של יחידה 3

 

חריגות ביחידות 5-6

במהלך שנת 2022 לא נרשמו חריגות בריכוזי חלקיקים בארובות של יחידות 5 ו-6.

ביחידה 5 נרשמו במהלך השנה 5 חריגות שעתיות בריכוז תחמוצות חנקן כמפורט בטבלה להלן. החריגות בתחמוצות חנקן נובעים מהפסקה של הזרקת גז אמוניה למתקן הפחתת פליטות של תחמוצות חנקן (SCR) בשל תקלות שונות או לצורך תחזוקת המתקן.

ביחידה 6 לא נרשמו חריגות בריכוזי תחמוצות חנקן או ריכוזי גופרית דו חמצנית.

לאור העובדה כי יחידות הייצור יכולות להמשיך לעבוד בזמן תקלה הגורמת לחריגה עד 120 שעות – היחידות עומדות בדרישות היתר הפליטה.

 

טבלה 11. פירוט אירועי חריגות בריכוזי תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן בארובות תחנת הכוח "אורות רבין". תקן ממוצע שעתי 300 מ"ג/מק"ת

ארובה

מזהם

תאריך ושעה

ריכוז מזהם לאחר הפחתת רב"ס  מ"ג/מק"ת

סיבה

5

תחמוצות חנקן

22/01/2022 23:00

352

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה ביחידה 5 לתיקון תקלה

5

תחמוצות חנקן

28/03/2022 16:00

457

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה ביחידה 5 לתיקון תקלה

5

תחמוצות חנקן

28/03/2022 17:00

436

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה ביחידה 5 לתיקון תקלה

5

תחמוצות חנקן

14/09/2022 15:00

320

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה ביחידה 5 לתיקון תקלה

5

תחמוצות חנקן

14/09/2022 16:00

315

הפסקת מערכת הזרקת אמוניה ביחידה 5 לתיקון תקלה

 

הפסקות והתנעות

בהתאם לטבלה 25 להלן בשנת 2022 התרחשו ביחידות ייצור 1-4 17 הפסקות והתנעות של היחידות. ביחידות 5-6 התרחשו 7 הפסקות והתנעות בדומה לשנת 2021. מרבית ההפסקות היו הפסקות יזומות לצורך עבודות מתוכננות ביחידות ולתיקון תקלות שונות ביחידות. בזמן הפסקות והתנעות נפלטו ביחידות 1-4 , בשנת 2022 , כ- 5% מכלל החלקיקים ו- 2% מסך המזהמים הגזים.

הנעת יחידת ייצור ב"אורות רבין" היא תהליך מורכב המלווה בפליטות מוגברות של מזהמים לאוויר. התהליך לא תמיד מצליח בניסיון הראשון ולעיתים נדרשים מספר ניסיונות התנעה עד אשר מגיעים לשריפה יציבה וסנכרון של היחידה למערכת החשמל הארצית.

גם הפסקת יחידת ייצור מלווה בפליטה מוגברת של מזהמים. הפסקות כאלו יכולות להתבצע הן באופן יזום תוך כדי ירידה הדרגתית בעומס של היחידה ובאופן מבוקר והן בדחק כך שהפסקות אינן מתוכננות ומתרחשות ע"י מערכת הבקרה של הדוד באופן אוטומטי ובפתאומיות. הפסקה בדחק ביחידות 1-4 גורמת לפליטת חלקיקים מוגברת עקב הפסקת פעולת מתקן הטיפול בחלקיקים (המשקעים האלקטרוסטטיים).  ביחידות 5-6 כל הפסקת יחידה גורמת להפסקה אוטומטית של כלל מתקני הטיפול בפליטות, משקעים אלקטרוסטטיים, סולקנים ו-SCR, כך שגזי הפליטה עוברים לארובת המעקף הגבוהה ללא כל טיפול.

חשוב לציין כי בזמני הפסקת יחידה בין אם מתרחשת בצורה יזומה או נפסקה בדחק, וכן בזמני ההתנעה של היחידה אין דרישה לעמידה בערכי הפליטה של היחידה עפ"י היתר הפליטה.

בעקבות דחייה בלוחות הזמנים של התקנת אמצעי הפחתה בתחנות הכוח הפחמית ברוטנברג חברת החשמל התחיבה לבצע קיזוז של הפליטות העודפות של תחמוצות חנקן וגופרית ברמה הארצית ע"י הפסקת פעילות של יחידות 1-4 באורות רבין למשך זמן שנקבע בהיתר הפליטה. בשנים 2020, 2021 ו-2022 נדרש לקזז בהתאמה 177, 327 ו-300 ימי פעילות. האיגוד דרש שהפסקת הפעילות של היחידות תהיה ארוכה ורצופה ככל האפשר מאחר והוספת פעולות כיבוי והנעות שלא לצורך תפגע באיכות חיי התושבים באזור. בתחילת שנת 2022 התברר כי חברת נגה פירשה כי ידרשו 300 ימי השבתה עבור כל שנת 2022 ואילו היתר הפליטה קבע כי 300 ימי ההשבתה צריכים להיות במחצית הראשונה של השנה עד 1/6/2022 מתוך הנחה שעד אז יופעלו המחז"מים ויחידות 1-4 יפסיקו את פעולתם. בסופו של דבר, במהלך השנה הופסקה יחידה אחת מיחידות 1-4 באופן יזום למשך 234 ימים (בניכוי 20% מ- 300 הימים הנדרשים ובהתאם לאישור הקדמת הפעלת סעיף 4 ה' בהיתר הפליטה ליום 27.5.2).

החל מתאריך 2.6.22 הפעלה וכיבוי יחידות 1-4 מתבצעת לפי החלטת חברת נגה, במצבים שחברת נגה מחליטה שהם מצב חירום במשק החשמל (שמירה על שרידות משק החשמל וחשש לעלטה עקב העמסת יתר על קווי הולכה או רזרבה נמוכה של ייצור חשמל) ובהתאם לנוהל חירום בין חח"י ונגה.

 

טבלה 2. רשימת אירועי הפסקות יזומות ותקלות ביחידות הייצור ב"אורות רבין" במהלך שנת 2022 . כל הפסקה והנעה של יחידה מלווה בפליטות מוגברות של מזהמים לסביבה ללא פיקוח.

מס' יחידה

תאריך הפסקה

תאריך החזרה

נפילה יזומה או דחק

פירוט הסיבה להפסקת היחידה

יחידה 1

09/06/2022

09/06/2022

דחק

עקב תקלה במערכת הבקרה

24/09/2022

10/10/2022

יזום

בהנחית חברת נגה

25/10/2022

27/11/2022

יזום

בהנחית חברת נגה

02/12/2022

29/01/2023

 יזום

בהנחית חברת נגה

יחידה 2

02/03/2022

22/07/2022

יזום

לשיפוץ מתוכנן

01/10/2022

01/10/2022

דחק

עקב תקלה במערכת הבקרה

04/10/2022

09/10/2022

יזום

בהנחית חברת נגה

29/10/2022

31/01/2023

יזום

בהנחית חברת נגה

יחידה 3

07/09/2021

24/01/2022

יזום

לשיפוץ מתוכנן (שכלל החלפת מערכת בקרה) והפחתת פליטות ; 3 נסיונות התנעה (20/01 , 22/01, 24/01)

27/01/2022

27/01/2022

דחק

עקב תקלה במערת הבקרה

28/03/2022

30/06/2022

יזום

לצורך קיזוז פליטות

19/07/2022

07/08/2022

דחק

עקב חור בצנרת המאייד

28/12/2022

31/01/2023

יזום

עקב תקלה במשקע האלקטרוסטטי

יחידה 4

01/03/2022

13/03/2022

יזום

עקב עודף גנרציה וקיזוז פליטות

27/03/2022

22/07/2022

יזום

לצורך קיזוז פליטות

17/08/2022

30/08/2022

יזום

בהנחית חברת נגה

18/11/2022

28/12/2022

יזום

בהנחית חברת נגה

יחידה 5

04/01/2022

04/01/2022

דחק

עקב תקלה במערכת בקרת אוויר לדוד

16/05/2022

27/06/2022

יזום

לשיפוץ מתוכנן

יחידה 6

16/01/2022

17/01/2022

דחק

עקב תקלה במחמם אוויר

19/04/2022

19/04/2022

דחק

עקב תקלה במשאבת קירור ראשי

19/05/2022

01/06/2022

יזום

לשיפוץ מתוכנן

05/11/2022

13/11/2022

יזום

עקב חור בדוד

26/12/2022

02/01/2023

יזום

עקב חור בדוד

 

 

מעבר גזים בארובה 56 (ארובת מעקף)

ארובה 56 מוגדרת כארובת מעקף והיא לא פעילה בשגרה. גזי הפליטה מיחידה 5 או 6 נפלטים דרך ארובה זו בזמן תקלה ותחזוקת הסולקנים (FGD), או בזמן הנעות והדממות של היחידות. לפי הוראות היתר הפליטה הזמן המרבי המותר לגזי הפליטה לעבור דרך ארובה 56 עקב תקלות הוא 120 שעות ועד 30 שעות רצופות. בהתאם לטבלה להלן, בשנת 2022 גזי הפליטה עברו דרך ארובה 56 ללא אמצעי טיפול בגזי פליטה במשך 96 שעות שחלקן נובעות מתקלות במתקני הסולקנים של יחידות 5 ו-6 וחלקן בזמני הנעה והדממה של יחידה 5 ויחידה 6.

 

טבלה 12. פירוט תאריכים בהם היתה זרימת גזים דרך ארובת מעקף 56 בשנת 2022

תאריך

מספר שעות

הסיבה

04/01/2022

17

הפסקה והנעה יחידה 5

17/01/2022

12

הפסקה והנעה יחידה 6

19/04/2022

7

הפסקה והנעה יחידה 6

03/05/2022

1

תקלה בקרתית במשאבת סחרור - עקיפת קולטן יחידה 6

16/05/2022

5

הפסקה יחידה 5

19/05/2022

1

הפסקה יחידה 6

01/06/2022

6

הנעה יחידה 6

27/06/2022

14

הנעה יחידה 5

13/07/2022

1

עקיפת קולטן יחידה 6 - לצורך תיקון צנרת

18/07/2022

2

עקיפת קולטן יחידה 6 - עקב תקלת תקשורת

24/07/2022

2

עקיפת קולטן יחידה 6 - עקב תקלת תקשורת

27/08/2022

6.5

עקיפת קולטן 5 - תקלה במסוע אפר בדוד

26/09/2022

1

תקלה בתקשורת - עקיפת קולטן יחידה 6

29/09/2022

1

תקלה בתקשורת - עקיפת קולטן יחידה 6

05/11/2022

2.5

הפסקה יחידה 6

13/11/2022

16

הנעה יחידה 6

26/12/2022

1

הפסקה יחידה 6

סה"כ שעות פליטה דרך ארובת מעקף

96

 

 

 

ממוצע שנתי של תחמוצות גופרית

ע"פ הוראות היתר הפליטות קיימת הגבלה בריכוז תחמוצות הגופרית השנתי הנפלט מארובות של יחידות 1-4 (ארובה 12 וארובה 34) של 860 מ"ג/מק"ת. מחישוב הממוצע השנתי ביחידות אלה התקבל בארובה 12 ריכוז שנתי של 749 מ"ג למק"ת ובארובה 34 ריכוז שנתי של 873 מ"ג למק"ת לאחר הפחתת רווח בר סמך בסך 276 מ"ג למק"ת (20% מערך הפליטה היממתי) ריכוזי תחמוצות הגופרית השנתיים הנפלטים בארובות עומדים בדרישות היתר הפליטה.

 

דיגום בארובות תחנת הכוח אורות רבין בשנת 2022

להלן סיכום תוצאות המדידות בארובה שהתבצעו במהלך שנת 2022. הבדיקות התקופתיות בוצעו ע"י צוות מדידה של חברת החשמל המוסמך לתקן ISO 17025 למדידות בארובה. תוצאות הבדיקות מראות עמידה בערכי הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין ואין חריגה מדרישות ההיתר. בנוסף לדיגומים התקופתיים, המשרד להגנת הסביבה ביצע דיגום פתע בארובה של יחידה 5 ע"י חברה מוסמכת. התוצאות של בדיקת הפתע מוצגות כממוצע של 3 חזרות. כאשר תוצאות הבדיקה הן מתחת לערך הסף של הבדיקה התוצאה מסומנת ב- ">".

טבלה 35 . תוצאות דיגומי ארובה 12 וארובה 34 באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת 2022

שם ארובה

MD-12

MD-12

MD-34

MD-34

 

 

 

 

 

 

 

 

יחידות עובדות

1+2

1+2

3+4

3+4

מזהה ארובה

29857

29857

29859

29859

תאריך דיגום

28/02/2022

01/03/2022

09/03/2022

27/03/2022

ספיקה בפועל

מ"ק/שעה

 2,863,610

 4,147,651

 2,646,473

 2,907,688

ספיקה בתנאים סטנדרטים

מ"ק/שעה

 1,866,135

 2,642,947

 1,768,850

 1,897,609

מהירות

מטר/שניה

20.39

29.53

18.84

20.70

מזהם  נבדק

סימול

ערך פליטה

 

ריכוז נמדד בארובה (מנורמל)

חלקיקים

PM

50

מ"ג/מק"ת

-

34.2

14.1

-

תחמוצות חנקן

NOX as NO2

1300

מ"ג/מק"ת

-

856.83

862.06

-

גופרית דו חמצנית

SO2

1380

מ"ג/מק"ת

-

788.85

889.29

-

פחמן חד חמצני

CO

200

מ"ג/מק"ת

-

54.5

14.11

-

מימן כלורי

HCl

אין תקן

מ"ג/מק"ת

1.9565

-

-

29.7015

מימן ברומי

HBr

אין תקן

מ"ג/מק"ת

< 0.4152

-

-

0.9373

מימן פלואורי

HF

אין תקן

מ"ג/מק"ת

3.9734

-

-

12.7765

כלור

Cl2

אין תקן

מ"ג/מק"ת

0.7585

-

-

0.6294

ברום

Br2

אין תקן

מ"ג/מק"ת

< 0.257

-

-

< 0.5111

פלואור

F

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

-

-

דיאוקסינים

Dioxin

1.00E-07

מ"ג/מק"ת

-

3.80E-09

4.63E-09

-

 

 

טבלה 36 . תוצאות דיגומי ארובה 5 באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת 2022

שם ארובה

MD-5

MD-5

MD-5

MD-5

MD-5

 

 

 

 

 

 

 

 

פתע

יחידות עובדות

5

5

5

5

5

מזהה ארובה

194755

194755

194755

194755

194755

תאריך דיגום

11/04/2022

28/06/2022

04/07/2022

20/09/2022

12/12/2022

ספיקה בפועל

מ"ק/שעה

1,959,164

2,377,608

3,267,924

2,629,682

 1,762,538

ספיקה בתנאים סטנדרטים

מ"ק/שעה

1,513,288

1,668,190

2,388,137

1,960,851

 1,301,502

מהירות

מטר/שניה

13.95

16.93

23.27

18.72

12.50

מזהם  נבדק

סימול

ערך פליטה

 

ריכוז נמדד בארובה (מנורמל)

חלקיקים

PM

20

מ"ג/מק"ת

-

-

6.95

-

7.2

תחמוצות חנקן

NOX as NO2

150

מ"ג/מק"ת

-

-

67.82

-

131

גופרית דו חמצנית

SO2

150

מ"ג/מק"ת

-

-

90.47

-

-

פחמן חד חמצני

CO

200

מ"ג/מק"ת

-

-

10.25

-

<6.3

מימן כלורי

HCl

1

מ"ג/מק"ת

-

-

0.3043

-

-

מימן ברומי

HBr

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

<1.2874

-

-

מימן פלואורי

HF

3

מ"ג/מק"ת

-

-

<0.1652

-

-

כלור

Cl2

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

<0.0762

-

-

ברום

Br2

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

<0.3261

-

-

פלואור

F

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

-

-

-

אמוניה

NH3

5

מ"ג/מק"ת

0.0501

-

-

-

-

דיאוקסינים

Dioxin

1.00E-07

מ"ג/מק"ת

-

6.41E-09

-

-

-

כספית ותרכובויתיה

Hg

0.03

מ"ג/מק"ת

-

-

-

3.65E-04

0.003

קדמיום

Cd

0.05

מ"ג/מק"ת

-

-

-

<0.0005

<0.001

תליום

Tl

-

-

-

0.0018

<0.005

אנטימון

Sb

0.5

מ"ג/מק"ת

-

-

-

<0.0008

<0.005

ארסן

As

-

-

-

<0.0018

<0.005

עופרת

Pb

-

-

-

<0.0018

0.008

כרום

Cr

-

-

-

<0.0004

0.005

קובלט

Co

-

-

-

<0.0009

0.001

נחושת

Cu

-

-

-

0.0003

0.003

מנגן

Mn

-

-

-

<0.0004

0.006

ניקל

Ni

-

-

-

<0.0015

0.033

ונדיום

V

-

-

-

<0.0004

<0.001

מולבדן

MO

-

-

-

<0.0009

-

בדיל

Sn

-

-

-

<0.0018

0.009

ארסן

As

0.05

מ"ג/מק"ת

-

-

-

<0.0018

<0.005

בנזו-א-פירן

C20H12

-

-

-

6.13E-06

-

קדמיום

Cd

-

-

-

<0.0005

<0.001

קובלט

Co

-

-

-

<0.0009

0.001

כרום

Cr

-

-

-

<0.0004

0.005

 

 

טבלה 37 . תוצאות דיגומי ארובה 6 באתר "אורות רבין" שבוצעו בשנת 2022

שם ארובה

MD-6

MD-6

MD-6

MD-6

 

 

 

 

       

יחידות עובדות

6

6

6

6

מזהה ארובה

194756

194756

194756

194756

תאריך דיגום

15/02/2022

16/02/2022

21/02/2022

22/02/2022

ספיקה בפועל

מ"ק/שעה

1,873,571

3,127,122

3,123,431

3,097,426

ספיקה בתנאים סטנדרטים

מ"ק/שעה

1,382,652

2,105,902

2,287,276

2,182,895

מהירות

מטר/שניה

13.34

22.26

22.24

22.05

מזהם  נבדק

סימול

ערך פליטה

 

ריכוז נמדד בארובה (מנורמל)

חלקיקים

PM

20

מ"ג/מק"ת

-

2.44

-

-

תחמוצות חנקן

NOX as NO2

150

מ"ג/מק"ת

-

102.95

-

-

גופרית דו חמצנית

SO2

150

מ"ג/מק"ת

-

75.55

-

-

פחמן חד חמצני

CO

200

מ"ג/מק"ת

-

42.17

-

-

מימן כלורי

HCl

1

מ"ג/מק"ת

-

-

-

0.5851

מימן ברומי

HBr

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

-

< 0.3951

מימן פלואורי

HF

3

מ"ג/מק"ת

-

-

-

< 0.1346

כלור

Cl2

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

-

< 0.0384

ברום

Br2

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

-

< 0.1645

פלואור

F

אין תקן

מ"ג/מק"ת

-

-

-

-

אמוניה

NH3

5

מ"ג/מק"ת

0.0117

-

-

-

דיאוקסינים

Dioxin

1.00E-07

מ"ג/מק"ת

-

4.77E-09

-

-

כספית ותרכובויתיה

Hg

0.03

מ"ג/מק"ת

-

-

2.32E-03

-

קדמיום

Cd

0.05

מ"ג/מק"ת

-

-

< 0.00036

-

תליום

Tl

-

-

< 0.00178

-

אנטימון

Sb

0.5

מ"ג/מק"ת

-

-

< 0.00073

-

ארסן

As

-

-

< 0.00178

-

עופרת

Pb

-

-

< 0.00178

-

כרום

Cr

-

-

< 0.00036

-

קובלט

Co

-

-

< 0.00059

-

נחושת

Cu

-

-

0.00032

-

מנגן

Mn

-

-

0.00023

-

ניקל

Ni

-

-

< 0.00114

-

ונדיום

V

-

-

0.00018

-

מולבדן

MO

-

-

< 0.00059

 

בדיל

Sn

-

-

< 0.00141

-

ארסן

As

0.05

מ"ג/מק"ת

-

-

-

-

בנזו-א-פירן

C20H12

-

-

< 0.00000382

-

קדמיום

Cd

-

-

-

-

קובלט

Co

-

-

-

-

כרום

Cr

-

-

0.0048

-