בשטח האיגוד קיימות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל זיהום.

אגף תעשיה ותשתיות באיגוד בוחן את מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב ומוביל אותם לאסדרה סביבתית. האגף עוסק בבקרה ומניעה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול

בשפכים, מניעת זיהומי קרקע, טיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש ,קרינה ואסבסט.